top of page

GULDBORGBROEN

Beliggenhed

Fører over Guldborgsund ved Guldborg.

54°52,3'N 011°44,9'E - kort 163

Brotype

Dobbeltfløjet klapbro

 

Brolængde

190 m

 

Gennemsejlingshøjde

Ved daglig vande, 4 m under broklapper, og 2,5 m under den faste bro.

Gennemsejlingsbredde 30 m.

 

Afmærkning

Se broplan samt Generelle bestemmelser. Broen er belyst om natten.

 

Strøm

Strømmen i sundet skifter med roligt vejr regelmæssigt og løber da

med en fart af 1-2 knob; med uroligt vejr og især med SE-lig kuling,

kan den i flere dage være N-gående og kan da i enkelte af de

smalle løb nå en fart på 4 knob.

Forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 0,6 m.

 

Besejling

Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen.

Skibe, der kan passere broen ved at lægge masten ned, eller hvis mast er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange broen åbnet.

Alle lystfartøjer, der er udstyret med brugbar motor, skal benytte denne under passage af broen.

Inden for en afstand af 100 m på hver side af broen må maskindrevne skibe kun gå med den for bevarelse af skibets manøvreevne fornødne fart. Sådanne skibe må kun passere broen Side 1

med hovedmaskineriet klar til øjeblikkelig brug eller med behørig bugserassistance.

 

Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at falde. Med hensyn til ankre, rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v. skal der være truffet fornødne foranstaltninger til undgåelse af

kollision med broen.

 

Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det vil tørne mod broen eller afviserværket, skal skibet så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten for at afværge beskadigelse af broen.

 

Skibe og fartøjer, der med gennemsejling for øje befinder sig inden for en afstand af 200 m fra broen, skal så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten

 

Brovagtens beføjelser

Brovagten er berettiget til at nægte gennemsejling, når den efter hans skøn vil medføre fare for broens sikkerhed. I tvivlstilfælde skal brovagten, når forholdene tillader det, forhandle med det lokale lodseri.

Såfremt gennemsejling skønnes kun at burde ske under iagttagelse af særlige forholdsregler, skal skibet efterkomme de anvisninger, der måtte blive givet af brovagten.

 

Brovagten er berettiget til, når hensynet til landevejstrafikken kræver det, at tilbageholde lystfartøjer i indtil 30 minutter, eller indtil broen åbnes for anden gennemsejling

 

Åbningstider

- 1. april til 30. september, er broen bemandet fra 0800-1900.

- 1. oktober til 31. oktober, er broen bemandet fra 0800-1800.

- 1. november til 31. marts, er broen ikke bemandet, og broåbning finder kun sted efter forudgående aftale.

 

Erhvervstrafik kan vederlagsfrit bestille broåbning uden for de perioder, hvor broen er bemandet. Anmodning om dette skal ske senest 4 timer før den ønskede broåbning.

I perioden fra 1. april til 31. oktober kan lystfartøjer passere broen i tidsrummet, hvor broen er bemandet.

I perioden fra 1. november til 31. marts kan lystfartøjer passere broen i tidsrummet 0900 - 1200 eller sammen med erhvervsskibe, som skal passere broen på andre tidspunkter. Denne passage skal

være aftalt med brovagten senest kl. 1500 dagen før den ønskede passage.

Kabler

På begge sider af Guldborgbroen findes kabelfelter.

 

Kommunikation

Brovagten kan kontaktes på telefon 54 77 00 17 eller VHF kanal 16.

Erhvervsskibe skal anmode om broåbning senest 4 timer før ønsket passage udenfor de tidsrum, hvor broen er bemandet.

Lystfartøjer som ønsker broåbning i perioden fra 1. november til 31. marts skal anmode om dette senest kl. 1500 dagen før den ønskede passage.

Alle skibe, der ønsker broen åbnet for gennemsejling, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 1/2 sømil fra broen at afgive følgende signal:

Om dagen:

Det internationale signalflag N (eller i mangel heraf nationalflaget) hejst på halv fortop og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

 

Om natten:

Et hvidt lys for boven og en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

 

Signaler fra bro

Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der fra broen blive afgivet et eller flere af følgende signaler:

 

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

 

2) 2 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra N. Passage må dog først ske, når det under 3) anførte signal vises.

 

3) 2 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib kommende fra N kan passere.

 

4) 3 blinkende røde lys lodret for hinanden, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra S.

Passage må dog først ske, når det under 5) anførte signal vises.

 

5) 3 røde, faste lys lodret for hinanden, der betyder, at et skib kommende fra S kan passere.

 

De under 1) til 5) nævnte signaler afgives fra den på broen anbragte signalmast.

 

Såfremt et af de under 2) til 5) nævnte signaler ændres til det under 1) nævnte signal samtidig med, at der afgives en lang tone Side 3 med sirene fra broen, tilkendegiver dette, at broen trods det

afgivne signal ikke kan åbnes.

 

Indtil gennemsejlingssignal afgives, skal skibe så vidt muligt holde Sig i en afstand af mindst 100 m fra broen.

 

Generelle bestemmelser

Nærværende broreglement er gældende fra 1. april 2017.

Overtrædelse af disse bestemmelser straffes med bøde.

Oplysning om ejerforhold samt ansvarlige for broens operationelle forhold:

Broen ejes af Guldborgsund Kommune, Parkvej 37, 4800 Nykøbing Falster.

Ansvar for operationelle forhold: Brofogeden og dennes personale, telefon 54 77 00 17.

bottom of page