top of page

                                       Bådklubben Guldborgsund

                          Vedtægter for Bådklubben Guldborgsund

§ 1. Navn og formål

Klubbens navn er Bådklubben Guldborgsund, hvis formål er at danne samlingssted for fritidssejlere.
Klubben varetager medlemmernes interesser overfor myndighederne, arranger fællessejladser og sammenkomster af almen interesse.

§ 2. Stander og emblem.

Klubbens stander og emblem, er en gang givet og kan ikke ændres uden en generalforsamlings beslutning.
Standeren skal føres af de i klubben tilhørende både.

§ 3. Medlemskab.

Som medlem kan bestyrelsen optage enhver, der er fyldt 18 år.
Medlemmer har ret til at deltage i klubbens arrangementer, men medlemmer uden både, har ikke stemmeret i forhold der vedrører både- og pælepladser.
Ved optagelse betragtes evt. ægtefælle/samlever samtidig som medlem.
Der betales kun et kontingent, og ægtefælle/samlever har kun en stemme til sammen.

To ægtefæller/samlevere kan ikke vælges til samme bestyrelse.


Bestyrelsen kan ekskludere et medlem pga. restance eller dårlig opførsel.

Ved eksklusion som ikke skyldes restance, har medlemmet ret til at få prøvet denne på førstkommende generalforsamling.

En eksklusion bekræftes eller annulleres af generalforsamlingen, ved alm stemmeflertal.

Er en eksklusion bekræftet af en generalforsamlingsbeslutning, kan medlemmet kun genoptages som medlem ved en ny generalforsamlingsbeslutning.

Ingen, som er ekskluderet på grund af kontingentrestance, kan optages som medlem af foreningen, før vedkommende har betalt sin gæld til foreningen.

 

Æresmedlem.

Æresmedlemmer kan udnævnes af bestyrelsen.
For at kunne udnævnes til æresmedlem, skal medlemmet igennem en årrække have gjort en ekstraordinær indsats for klubben og dens medlemmer.
Æresmedlemmer skal ikke betale kontingent, men er medlem på lige fod med øvrige medlemmer.

§ 4. Kontingent

Kontingent og førstegangskontingent fastsættes af generalforsamlingen. Kontingent indkasseres 1. gang årligt af kasseren.
Kontingent skal være indbetalt senest 15. November forud for generalforsamlingen.

Regnskabet:
Foreningens regnskab følger kalenderåret. Foreningens formue skal henstå i lokalt pengeinstitut. Det påhviler kasseren at indkassere og betale de af bestyrelsen godkendte regninger. Revisorpåtegnet regnskab skal henligge til gennemsyn i klubhuset 8 dage før generalforsamlinger.

Kasseren forelægger revideret regnskab på generalforsamlingen.

§ 5. Generalforsamling

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes den sidste torsdag i februar måned.
Indkaldelse sker med e-mail til medlemmer med en sådan, ellers ved postomdeling til øvrige, samt opslag i klubhuset 20 dage før generalforsamlingen.
Lovændringer skal være indeholdt i indvarslingen til generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende punkter:

  1. Valg af dirigent.

  2. Valg af stemmetællere og konstatering af stemmeberettigede.

  3. Formandens beretning for det forløbne år.

  4. Kasseren forelægger regnskabet for det forløbne år til godkendelse.

  5. Fastsættelse af kontingent, pladsleje og andre afgifter.

  6. Behandling af indkomne forslag.

  7. Valg i ulige år:

1 Formand.
3 Bestyrelsesmedlemmer
8. Valg i lige år:
1 Kasserer.
2 Bestyrelsesmedlemmer.
10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

11. Eventuelt.

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal afleveres/tilsendes formanden senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Rettidig indkommende forslag skal opslås i klubhuset senest 8 dage forinden generalforsamlingen.

Under punkt 6 behandles de af medlemmerne indsendte forslag, herunder behandles ligeledes de spørgsmål som bestyrelsen måtte ønske at sætte under afstemning.

Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal, dog kræves der ved vedtægtsændringer 2/3 af de afgivende stemmer.
Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal på begæring af 2 stemmeberettigede medlemmer, afstemning og valg foregå skriftligt.

Stemmeret har alle medlemmer, der har været medlemmer af foreningen i de sidste 3 måneder før generalforsamlingen, og som ikke er i kontingentrestance.
Medlemmer uden både, dog med begrænset stemmeret iht. § 3 i forhold vedr. både- / pælepladser. Referat af generalforsamlingen opsættes efterfølgende klubhuset.

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen eller når mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen.
I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at begæringen er fremsat over for bestyrelsen, med oplysning om det emne, der ønskes behandlet.

Indkaldelse skal ske skriftligt ved e-mail eller postomdelt dagsorden, med mindst 14 dages varsel.
 

§ 7. Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold.
De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

På generalforsamlingen i ulige år vælges formand, og 3 bestyrelsesmedlemmer. På generalforsamlingen i lige år vælges kasserer, og 2 bestyrelsesmedlemmer. Valgene gælder for to år.

Såvel formand, som kasserer og bestyrelsesmedlemmer kan modtage genvalg. Valgbare til bestyrelsen er alle medlemmer, der er myndige.

På den ordinære generalforsamling vælges ligeledes for et år ad gangen 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, som ligeledes kan modtage genvalg.

§ 8. Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen varetager klubbens interesser indadtil og udadtil.

Bestyrelsen administrere klubbens midler og aktiver, og er ansvarlig over for generalforsamlingen. Bestyrelsen kan ikke uden særlig bemyndigelse fra generalforsamlingen afhænde eller pantsætte klubbens faste ejendom eller værdipapirer.

Bestyrelsen konstituerer sig selv senest 8 dage efter generalforsamlingen med næstformand, sekretær, broformand, klubhusformand, tur- og festudvalgsformand og fordeler andre ansvarsområder.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 medlemmer er tilstede.

Ved afstemning er formandens stemme afgørende hvis stemmerne står lige.
Valgte bestyrelsesmedlemmer uden både har begrænset stemmeret iht. § 3 i forhold vedr. både- / pælepladser.

For at en underskrift er bindende i klubben, må denne afgives af formanden i forbindelse med mindst 2 andre bestyrelsesmedlemmer.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen enhver tid hørende formue. Der påhviler således ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§. 9. Klubhus og Aktiviteter.

Bestyrelsen udarbejder program over fester, sammenkomster og fællessejladser for et år ad gangen. Bestyrelsen opslår programmet i klubhuset senest Skærtorsdag, for den gældende sæson.

Bestyrelsen fastsætter priser for hvert arrangement.

Bestyrelsen har ansvaret for drift og vedligeholdes af drikkeautomat, og sikrer, at vores klubhus bliver vedligeholdt og fremtræder pænt og funktionelt.

§ 10. Ordensregler

Bestyrelsen udarbejder ordensregler / retningslinjer for benyttelse af klubhus, bådebro, flydebro m.v.

Bestyrelsen v/ broformanden tildeler de aktive medlemmer ledige bådpladser efter bådens bredde, dybgang og medlemmets ønske, medmindre andre forhold taler imod.
Det kan dog ikke påregnes at der kan disponeres over en bestemt plads.

Fremleje af pælene er ikke tilladt af medlemmerne.
Der henvises til vedtægterne for lystbådehavnen i Nykøbing Falster A.m.b.a. , samt reglement for Danske Lystbådehavne. (begge ligger i klubhuset)

§ 11. Medlemmers pligt

Medlemmer er pligtige efter evne at varetage klubbens interesser, således at klubbens anseelse hævdes på bedste måde
Medlemmer med bådplads i Bådklubben Guldborgsund, forpligter sig til at have deres både ansvarsforsikret når de ligger på klubbens pælepladser.

Gyldig forsikringspolice skal forevises bestyrelsen på forlangende.

Bestyrelsen leder og fordeler arbejdet, når medlemmerne samles og giver en hånd med rengøring, reparationer og andre vedligeholdelsesopgaver på klubhus og broer, og kan udpege "holdformænd" i fornødent omfang.

§ 12. Klubbens opløsning

Klubben kan kun ophæves ved en generalforsamling, hvor 3⁄4 af medlemmerne stemmer herfor.

§ 13. Adresse

Klubbens postadresse: Sophie Holmen 21 4800 Nykøbing F.

Revideret 2010, 2012, 2013 ,2018.,2019 og 2021
Således vedtaget på generalforsamlingen den 27. maj. 2021.

Vedtægter PDF

bottom of page