top of page

FREDERIK IXs BRO

Strøm
Strømmen i sundet skifter med roligt vejr regelmæssigt og løber da med en fart af 1-2 knob; med uroligt vejr og især med SE-lig kuling, der nylig har sat ind, kan den i flere dage være N-gående og kan da i enkelte af de smalle løb nå en fart på 4 knob. Forskellen mellem højvande og lavvande er ca. 0,6 m.

Besejling
Vedrørende brosignaler og passage af broen, se Særlige bestemmelser.

 

Åbningstider
Se Særlige bestemmelser, stk. 3.
På broen findes et digitalt lysdisplay, som viser, hvornår næste broåbning kan forventes.

 

Kabler
På begge sider af Kong Frederik IX's Bro findes undersøiske kabler.
Særlige bestemmelser
Bestemmelser for gennemsejling af Kong Frederik lX's bro.
I medfør af lov nr. 903 af 12. juli 2007 om sikkerhed til søs, § 6, nr. 5 jf. § 28, nr. 3, samt under henvisning til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 961 af 7. december 1992 om sejlads gennem visse broer i danske farvande, Brobeskrivelse § 3, stk. 1, har Søfartsstyrelsen fastsat følgende særlige bestemmelser, der træder i kraft den 27. oktober 2000, for sejlads gennem Kong Frederik Ixs Bro.


1. Broens fri gennemsejlingshøjde og - bredde
1
.1. Broen, der fører over Guldborgsund syd for Nykøbing F. Havn, er en fast bro med en enkeltfløjet klap med en fri gennemsejlingsbredde på 20 m. Ved brooplukning løftes klappens vestende. Mellem Falster og klapfaget findes 5 faste brofag og mellem klapfaget og Lolland 8 faste fag. På hver side af gennemsejlingsåbningen er der på begge sider af broen to duc d'alber - dog er der på den SW-ligste side kun én duc d'albe.
1.2. Den fri højde under klappen, når denne er i lukket stilling, er ved daglig vandstand 4 m. Den fri højde ved daglig vandstand under de faste bro fag er 3,6 m.


2. Placering af kabler i broens nærhed
2.1. I broens nærhed er der på begge sider nedlagt kabler i havbunden.

3. Åbningstider
3.1. Skibe og fartøjer kan vederlagsfrit forlange gennemsejling i perioderne:
1) 1/4-31/5 0700 - 1900
1/6-31/8 0700 - 2000
1/9-30/9 0700 - 1900
1/10-31/10 0800 - 1800

 

2) I perioden 1/11-31/3 kan skibe vederlagsfrit forlange gennemsejling fra mandag til fredag i tidsrummet 0800 - 1600. Der kan endvidere forlanges vederlagsfri gennemsejling om lørdagen i tiden kl. 0800 - 1600, såfremt der er bestilt åbning hos bropersonalet senest om fredagen inden kl. 1500 (telefon nr.: 54 82 31 70).
 

3) Fra den 24/12-26/12 samt 31/12-1/1 er broen ikke betjent. Ønskes vederlagsfri gennemsejling jævnfør anførte periode, skal dette bestilles hos enten bropersonalet eller Fjernstyringscentralen (FC, telefon nr. 54 85 39 09) henholdsvis senest den 23/12 eller 30/12 inden kl. 1500.

3.2. Uden for de i afsnit 3.1 nævnte tidsrum skal skibe og fartøjer, der ønsker gennemsejling, rette henvendelse til Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing Falster på telefon 54 85 39 09 mindst 1 time før broen ønskes åbnet. For en sådan broåbning skal der til Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing Falster eller bropersonalet indbetales en afgift fastsat af Banedanmark.


4. Fyrbelysning samt tågesignaler
4.1. Gennemsejlingsåbningen er forsynet med fyr, der på østsiden viser rødt blink (Fl.R.3s) og på vestsiden grønt blink (Fl.G.3s). På vestsiden er endvidere anbragt en tågesirene, der i åbningstiden startes ved henvendelse herom til broen på tlf.: 54 82 31 70. Uden for åbningstiden henvises til Fjernstyringscentralen (FC) i Nykøbing Falster, tlf.: 54 85 39 09.


5. Særlige bestemmelser vedrørende gennemsejling
5.1 Brovagtens beføjelser

5.1.1 Brovagten kan nægte gennemsejling når hensynet til jernbanetrafikken kræver det, navnlig i de sidste 15 minutter før et tog ventes. Han kan endvidere nægte gennemsejling, når han skønner, at det vil medføre alvorlig fare for broens sikkerhed. I tvivlstilfælde skal han, hvis forholdene tillader det, forud forhandle med det stedlige lodseri.

5.1.2. Skibe, der befinder sig inden for en afstand af 250 m fra broen, skal rette sig efter de af brovagten givne anvisninger, således at skibes gennemsejling kan ske uden fare for broanlæggets sikkerhed.


5.1.3. Kommer et skib i drift, således at der er fare for, at det påsejler broen eller dennes beskyttelsesværker, skal skibets fører så vidt muligt efterkomme de anvisninger, der gives af brovagten for at undgå beskadigelse af broen.

5.1.4. Brovagten bør under tjenesten bære uniform eller uniformskasket, der gør dennes stilling kendelig.

5.2. Signaler fra skib

5.2.1. Skibe, der ønsker at passere broen, skal tilkendegive dette ved i en afstand af mindst 2 sømil fra broen at afgive følgende signal:


1) Om dagen: Det internationale signalflag N - eller i mangel heraf nationalflaget - hejst på halv fortop samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.
2) Om natten: Et hvidt lys for boven samt en lang og en kort tone med fløjte eller tågehorn.

5.3. Signaler fra bro

5.3.1. Når et skib viser eller har givet signal for at tilkendegive, at broen ønskes åbnet, vil der med de på broens signalmaster anbragte lanterner blive afgivet følgende svarsignal såvel om dagen som om natten:

1) 1 rødt, fast lys, der betyder, at gennemsejling er forbudt.

2) 2 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra nord. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 3) afgives.


3) 2 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra nord kan passere broen.

4) 3 røde, blinkende lys, der betyder, at broen vil blive åbnet for et skib kommende fra syd. Passage må ikke finde sted, før signalet under punkt 5) afgives.


5) 3 røde, faste lys, der betyder, at et skib kommende fra syd kan passere broen.


5.3.2. Såvel om dagen som om natten vil et kraftigt lydsignal tilkendegive, at broen trods det afgivne signal for gennemsejling ikke kan åbnes. Hvis forholdene tillader det, vil signalet for gennemsejling også blive slukket.


5.3.3. Indtil gennemsejlingssignalet modtages, skal skibe holde sig i en afstand af mindst 250 m fra broen.


5.4. Passageregler


5.4.1. Fartøjer, der kan lægge masten, eller som er af en sådan højde, at de kan passere under broen, kan ikke forlange denne åbnet.


5.4.2. Broåbningen må kun passeres af ét skib ad gangen.


5.4.3. Såfremt der er udsigt til, at flere skibe samtidigt vil komme til at passere broen fra samme side, skal sejlskibe have fortrinsret for maskindrevne skibe.


5.4.4. Ethvert skib, der skal passere broen, skal have et anker klar til at falde. Der skal endvidere være truffet alle fornødne foranstaltninger til at undgå påsejling af broen som følge af ankre, rigning, udenbordsfartøjer, davider m.v.

5.4.5. Alle fritidsfartøjer, der er udstyret med motor, skal benytte denne under passage af broen.


5.4.6. Inden for en afstand af 250 m på hver side af broen må skibe kun sejle med den for bevarelse af skibets manøvreevne nødvendige fart.


5.5. Generelle bestemmelser.

5.5.1. Fortøjning ved broen eller duc d´alberne er forbudt. Ligeledes er det forbudt at bestige broen fra både og fartøjer samt at anvende bådshager mod denne.

Overtrædelse af disse bestemmelser kan straffes med bøde.

GENNEM-

SEJLINGS-

PLAN

bottom of page