top of page

ORDENSREGLER

Ordensreglementet er gældende for lystbådehavnens land- og vandområde (LYSTBÅDEHAVNEN I NYKØBING F. A.m.b.A.).

Bådklubben Guldborgsund.


Bådklubben Guldborgsunds område af havnen inkluderer alle broer markeret med gul farve inden for følgende korts område.

 

 

 

 

 

 

Uddrag af standardreglement for danske lystbådehavne mm, som disse ordensregler er et supplement til.
 

 • 2.9.  Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

 • 2.11. Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom Fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at evt. afdækning er passende fastgjort.

 • 2.16. Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet indenfor en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt tidsfrist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salg skal havnen så vidt muligt give ejeren besked. Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

 • 4.7. Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

 • a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.

 • b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.

 • c) Fiskeri.

 • d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter, sejlads med vandscootere og lignende.

 • e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker.

 • f) Placering af husbåde.

 • g) Teltslagning og opstilling af campingvogne.

Endvidere:

Fartøjs ejer har pligt til at medvirke til god ro og orden i/på havn og marina, og skal til enhver tid holde sit fartøj i præsentabel stand.

Et fartøj, der ikke skønnes at være i sødygtig stand, kan fratages sin liggeplads. Hvorvidt fartøjet skønnes i sødygtig stand, afgøres af havnemyndigheden.

Et fartøj, der findes at være groft misligholdt, kan fratages liggeplads. Om et fartøj er misligholdt, afgøres af havnemyndigheden.

Hjemmehørende både skal være forsynet med navn og hjemsted samt klubstander eller anden tilsvarende markering af klubtilhørsforholdet.
I Bådklubben Guldborgsunds område af havnen, er størst mulige længde på en båd 50 fod, begrundet i pladsernes størrelse, samt hensyn til broernes tilstand.

Færdsel på broerne sker på eget ansvar. Det er forbudt at cykle eller bruge elløbehjul og lignende på broerne.


Hunde skal føres i snor. Evt. efterladenskaber skal fjernes af hundeejer.

Broer og havneareal må ikke anvendes til oplagring af grej, joller, både eller andet udstyr.


Transportvogne placeres efter brug på deres faste pladser. 


Kabysaffald o.l. lægges i de dertil opstillede dagrenovationscontainere.


Olieaffald, malingsrester mv. anbringes i den særlige miljøbeholder.

Mastekran kan benyttes frit af klubbens medlemmer. Efter endt brug efterlades den med fastgjort strop og låses. Må kun anvendes til master. Max. løft 500 kg.
Fortøjning ved mastekran og udrustningskaj må ikke finde sted ud over den tid, der er nødvendig til formålet.

Havnemyndigheden.
Udenfor sæsonen skal alle hjælpemidler, som er etableret omkring bådpladserne være fjernet. Det gælder feks. indhalerliner og evt. trapper på broerne.


Ansvarlig for havnens drift og vedligeholdelse er ”Lystbådehavnen i Nykøbing F. A.m.b.A.” –
Andelshavere er Fiskeriforeningen, Bådklubben Guldborgsund og Sejlforeningen Vikingen.
De enkelte klubber er ansvarlige for reglementets overholdelse i deres respektive havneafsnit.
Manglende efterlevelse vil kunne medføre bortvisning fra havneområdet.
Tvistigheder indbringes for bestyrelsen i ”Lystbådehavnen i Nykøbing F. A.m.b.A.” til endelig afgørelse

BG havn.jpg
bottom of page